Vedtægter

Vedtægterne for Dansk Kickboxing Forbund blev første gang godkendt den på stiftende møde den 18 februar 2001 og er sidst redigeret og godkendt på repræsentantskabsmødet den 24. februar 2013.

Skal du bruge vedtægterne for Dansk Kickboxing Forbund som en PDF-fil? Så finder du dem herunder ellers kan du også læse dem direkte her på siden.


§ 1 - Navn og hjemsted

Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund, herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den tid eksisterende forbund i Danmark.

Forbundets hjemsted er, hvor den til enhver tid siddende formand har bopæl.


§ 2 - Formål

DKF er et amatøridrætsforbund, som har til formål at virke for udbredelsen af kendskabet til Kickboxing, K-1, Letkontakt og Point Fighting og at gøre sporten til en anerkendt publikumssport i Danmark. Endvidere gennem medlemskab af internationale organisationer at medvirke til at lette danske kæmperes adgang til deltagelse i kvalificerende og internationale stævner.

Forbundet skal virke for at fremme en sund og nobel udvikling af udøvelsen af Kickboxing, K-1, Letkontakt og Point Fighting i Danmark og skal virke retledende og rådgivende for alle medlemsklubber under forbundet.

Forbundet skal også, gennem bl.a. afholdelse af kurser, sørge for uddannelse af kvalificerede dommere, kampledere og instruktører i overensstemmelse med nationale såvel som internationale regler.

Endelig skal forbundet tilstræbe, at medlemsklubbernes aktiviteter og daglige gøremål virker til fremme af udøveres personlige udvikling, og at navnlig børn og unge, under fornøden instruktion, sikres en sund indstilling til konkurrence og en ikke-voldelig adfærd. DKF er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.


§3 - Medlem af organisationer

DKF er medlem af:
Danmarks Idrætsforbund (DIF).
World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).

Ændringer i DKFs medlemskab af forbund/organisationer kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.


§ 4 - Optagelse af foreninger

Enhver forening, der dyrker Kickboxing,K-1, Letkontakt, Point Fighting eller beslægtede kampsporter, og som opfylder DKFs optagelseskriterier, kan optages som medlem af forbundet. Foreninger, der underviser i teknikker, der i almindelige kampsportskredse bliver opfattet som uetiske og/eller voldelige, eksempelvis knæspark til hovedet, kan aldrig blive optaget i DKF. Det er den siddende bestyrelse i DKF, der er ansvarlig for denne vurdering.

Begæring om optagelse indsendes til forbundets bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Endelig optagelse er i øvrigt betinget af DIFs godkendelse af den optagelsessøgende forenings vedtægter.

Stemmeret til repræsentantskabet opnås først efter 6 måneders medlemskab.

En udtrådt eller udelukket medlemsforening kan kun optages på ny, såfremt eventuelle restancer til forbundet forinden er betalt.


§ 5 - Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel og skal fremsendes til DKFs bestyrelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemsforeninger, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere en medlemsforening, hvis den ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, eller hvis foreningen handler til skade for DKF. I tilfælde af eksklusion har foreningen krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Såfremt en forening ekskluderes, kan den ekskluderede forening anke en sådan beslutning til DKFs Amatør- og Ordensudvalg. Hvis udvalgets afgørelse går foreningen i mod, kan den herefter indbringe sagen for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg. Ankefristen er 4 uger efter, at foreningen har modtaget afgørelsen om eksklusion fra DKF’s Amatør- og Ordensudvalg.


§ 6 - Kontingent

Kontingent for medlemskab fastsættes årligt på det ordinære repræsentantskabsmøde. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Ved indmeldelse betales kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted samt et indmeldelsesgebyr.

Nyoptagne foreninger skal indbetale årskontingent senest 14 dage efter at meddelelse om optagelse er modtaget. Før kontingentet og et eventuelt indmeldelsesgebyr er modtaget af DKF betragtes optagelsen ikke som gennemført.


§ 7 - Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af DKFs bestyrelse og kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 8 - Ordinært repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er DKFs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i 1. kvartal. og skal indkaldes med mindst 6 ugers skriftligt varsel.

Forslag fra medlemsklubberne, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være motiverede og modtaget af bestyrelsen senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet. Afgørelser på repræsentantskabsmøder træffes med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til ændringer af forbundets vedtægter 2/3 majoritet.

I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning, og såfremt der herefter stadig er stemmelighed, bortfalder forslaget.

Afstemning skal, såfremt én af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter forlanger det, være skriftlig.


§ 9 - Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af DKFs bestyrelse og skal indkaldes, såfremt 1/4 af forbundets stemmeberettigede medlemsforeninger skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne.

Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til møde. Indkaldelsesvarsel og form er som ved ordinært repræsentantskabsmøde – jfr. § 8.


§ 10 - Mødeberettigede

De af DKF godkendte medlemsforeninger er mødeberettigede på et repræsentantskabsmøde med indtil 4 repræsentanter.

Endvidere er DKFs bestyrelse og samtlige udvalgsmedlemmer i de af bestyrelsen nedsatte udvalg, medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget samt æresmedlemmer mødeberettigede. Endelig kan hovedbestyrelsen invitere gæster til at overvære repræsentantskabsmødet.


§ 11 - Stemmeberettigede

De af DKF godkendte og stemmeberettigede medlemsforeninger er stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde med én repræsentant pr. påbegyndt 100 aktive medlemmer. En forening kan dog højst have 2 stemmer uanset dens medlemstal. Det er en forudsætning for stemmeberettigelse, at en medlemsforening ikke er i restance med kontingentbetaling.

Såfremt medlemstal ikke er optalt og indberettet til Danmarks Idræts-Forbund, indenfor den DIF angivne frist, fortabes stemmerne til førstkommende repræsentantskabsmøde. Endvidere har DKF’s bestyrelsesmedlemmer hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og den samme person kan aldrig have mere end én stemme.


§ 12 - Dagsorden mv.

Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke kan være medlem af DKFs bestyrelse.

Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og beretning fra udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår skal være tilgængelig for medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Mandaternes godkendelse
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Udvalgenes beretning:
  a) Stævneudvalg
  b) Dommerudvalg
  c) Landsholdsudvalg
  d) Børne-/juniorudvalg
  e) PR- og Sponsorudvalg
  f) Andre udvalg
  g) Amatør- og Ordensudvalg
 5. Regnskab
 6. Budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse:
  a) Valg af formand (i lige år)
  b) Valg af kasserer (i ulige år)
  c) Valg af næstformand (i ulige år)
  d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år
 10. Valg af Amatør- og Ordensudvalg:
  a) 2 medlemmer i lige år
  b) 1 medlem i ulige år
  c) 1 suppleant for et år
 11. Valg af intern, kritisk revisor samt revisorsuppleant for et år
 12. Valg af ekstern revisor for et år
 13. Eventuelt

§ 13 - Bestyrelsen

Bestyrelsen er DKFs daglige ledelse og repræsenterer forbundet i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens møder og forhandlinger føres en protokol/referat.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger DKF i henhold til nærværende vedtægter.

Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges for 2 år ad gangen – jfr. § 12. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en sags behandling og/eller beslutninger i bestyrelsen, hvis medlemmet ud fra dansk rets almindelige habilitetsregler må anses for at være inhabil ved sagens behandling. Dette kan f.eks. forekomme, hvis et bestyrelsesmedlem har særinteresser, det være sig personlige og/eller økonomiske, i en bestemt sag. Bestyrelsesmedlemmer i DKF må ikke samtidig være bestyrelsesaktive indenfor andre kampsportsforbund.


§ 14 - Sekretariat

Bestyrelsen kan antage personale til at udføre sekretariatsfunktionen. Sekretariatet skal bistå bestyrelsen i den daglige administration af forbundets anliggender og skal drage omsorg for, at de af repræsentantskabet og bestyrelsen trufne beslutninger iværksættes.


§ 15 - Amatør- og Ordensudvalg

Repræsentantskabet vælger et Amatør- og Ordensudvalg bestående af 3 personer, der ikke må være medlem af DKFs bestyrelse. Udvalget konstituerer sig selv med formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Til vedtagelse af gyldige beslutninger kræves, at mindst to af udvalgets faste medlemmer er til stede. Til hver sags behandling indbydes som rådgivere yderligere en repræsentant, der skal have særlig indsigt i den pågældende kampsportsdisciplin, og som udpeges af DKFs bestyrelse. Denne repræsentant har ikke stemmeret.

Udvalget træffer afgørelse i disciplinærsager, sager om dopingmisbrug og sager om personers eller foreningers overtrædelse af amatørreglerne. Ved overtrædelse af regler mv. kan udvalget sanktionere udelukkelse af foreningen/medlemmet eller meddele sanktion i form af advarsler. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent hos medlemsforeninger og udøvere. Disse er forpligtiget til at besvare udvalgets forespørgsler inden den frist, udvalget måtte sætte.

Parter i en sag for Amatør- og Ordensudvalget kan forlange, at der gives parterne lejlighed til, overfor udvalget, mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. I sager, der alene angår formalitetsspørgsmål, kan skriftlig behandling dog anordnes.

Såfremt udvalgets formand, eller mindst 2 medlemmer af udvalget ønsker det, skal der dog altid finde mundtlig forhandling sted.

Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget har ret til at overvære repræsentantskabsmøder uden stemmeret.


§ 16 - Udvalg

DKFs bestyrelse kan nedsætte de udvalg, som bestyrelsen enten selv finder nødvendige for at løse de forskellige arbejdsopgaver mv., eller som repræsentantskabet har pålagt bestyrelsen at varetage/udføre.

Bestyrelsen udarbejder kommissorier for disse udvalg og udpeger medlemmer til de pågældende udvalg. De af bestyrelsen nedsatte udvalg arbejder efter de overordnede retningslinier, som fastsættes af bestyrelsen og er pligtige til at overholde det enkelte udvalgs kommissorium og det budget, som bestyrelsen har vedtaget for udvalget.


§ 17 - Stævneudvalg

Stævneudvalget skal påse, at arrangøren af et stævne indhenter tilladelse hos Politiet til afholdelse af stævner under DKF og skal endvidere sikre sig, at stævnet gennemføres på korrekt vis i henhold til DKFs regelsæt.

Stævneudvalget skal endvidere sikre, at der gennemføres Danmarksmesterskaber hvert år indenfor DKFs kampdiscipliner samt, at de nødvendige registreringer for at få godkendt Danmarksmestrene hos DIF gennemføres.

Stævneudvalget skal sikre, at der føres en offentlig tilgængelig kalender for området.


§ 18 - Dommerudvalg

Dommerudvalget har til ansvar at sikre, at der i Danmark uddannes og vedligeholdes en dommer- og kampledertrup af international standard.

Dommerudvalget skal sikre, at der til stævner godkendt af stævneudvalget allokeres det korrekte antal dommere og kampledere samt, at sikre at disse får det vedtagne underhold for deres service. Udvalget skal holde de internationale repræsentanter orienteret om sine aktiviteter.

Repræsentanterne og DKFs bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at deltage i disse aktiviteter.


§ 19 - Landsholdsudvalg

Landholdsudvalget har til ansvar at sikre, at der udtages og vedligeholdes en bruttotrup, hvorfra den endelige trup udtages til deltagelse i EM/VM samt større internationale turneringer indenfor DKF-kampdiscipliner.

Landsholdsudvalget arbejder sammen med Stævneudvalget omkring planlægning og gennemførsel af landskampe i Danmark.

Udvalget skal holde de internationale repræsentanter orienteret om sine aktiviteter.

Repræsentanterne og DKFs bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at deltage i disse aktiviteter.


§ 20 - Børne-/juniorudvalg

Børne-/juniorudvalget skal sikre, at der planlægges og gennemføres aktiviteter målrettet imod børn og unge.


§ 21 - PR- og Sponsorudvalg

PR- og Sponsorudvalget skal søge at få mest mulig offentlig omtale af alle DKF-arrangementer i eksempelvis dagblade, aviser og TV. Endvidere skal PR- og Sponsorudvalget arbejde for at opnå de bedst mulige sponsorater til DKF.


§ 22 - Logo

Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af et særligt logo for DKF.

Forbundet er kun berettiget til at anvende den internationale organisations logo efter tilladelse fra landsrepræsentanten fra den internationale organisation og i henhold til dennes anvisning.


§ 23 - Regnskab og budget

Forbundets regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder hvert kvartal en regnskabsrapport med en detaljeringsgrad, der aftales med bestyrelsen. Regnskabsrapporten skal indeholde en sammenligning med det oprindelige budget for perioden og et ajourført skøn over det forventede resultat for hele regnskabsåret.

Desuden skal rapporten indeholde en oversigt over den tilstedeværende likviditet.

Kassereren modtager kontingent og styrer forbundets pengesager. Kassebog skal føres. Kassereren udarbejder forslag til årsregnskab, der afgives til den på repræsentantskabsmødet valgte eksterne revisor, som herefter udarbejder den endelige årsrapport.

Ca. et halvt år før påbegyndelsen af et nyt regnskabsår udarbejder kassereren forslag til budget for det følgende år, som herefter forelægges og drøftes i bestyrelsen. Det endelige budget forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet.


§ 24 - Tegningsret og hæftelse

DKF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner foretager kassereren alle ud- og indbetalinger, idet udbetalinger over 1.000 kr. dog skal ske i samråd med formanden, der efterfølgende påtegner disse bilag.

Låneoptagelse på mere end 10.000 kr. skal godkendes af repræsentantskabet. Når forbundets kontante beholdning overstiger 1.000 kr., skal det overskydende beløb indsættes på en bankkonto lydende på forbundets navn. Hævning kan kun finde sted af kassereren i samråd med formanden. Kontoudtog skal sendes til kassereren samt til formanden.

Forbundets regnskab i form af kassebog etc. skal til enhver tid være tilgængelig for den på repræsentantskabsmødet valgte interne revisor.

Placering i værdipapirer kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse finde sted. I så fald skal værdipapirer noteres som tilhørende DKF og kan kun transporteres ved underskrift af formand og kasserer i forening under ansvar over for bestyrelsen.

Der påhviler ikke forbundets medlemsklubber eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de af forbundet påhvilende forpligtigelser.


§ 25 - Revision

Den af repræsentantskabsmødet valgte interne revisor skal påse, at der føres et bogholderi i overensstemmelse med god regnskabsskik og foretage kasse-, bank-, giro- og kontoeftersyn uanmeldt mindst én gang årligt.

Herudover skal den interne revisor hvert år gennemgå den af den eksterne revisor udarbejdede årsrapport og påse, at beholdningerne er til stede. Endvidere skal den interne revisor ved regnskabsmæssig og kritisk revision forsikre sig om, at DKFs midler anvendes i overensstemmelse med de af repræsentantskabet trufne beslutninger.

Når revisionen er tilendebragt og regnskabet forsynet med revisors påtegning, forelægges det for bestyrelsen og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Årsregnskabet forelægges repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse.


§ 26 - Opløsning

Bestemmelse om DKFs opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af stemmerne er til stede på mødet.

For at opløsning af forbundet kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der inden for 14 dage til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der måtte være til stede. Det repræsentantskabsmøde, der vedtager opløsningen, skal tillige træffe bestemmelse om anvendelse af forbundets formue, idet den primært skal gå til fremme af kampsport i dansk idræt.

Det kan ikke gyldigt vedtages, at den bestående formue ved opløsningen skal deles mellem forbundets medlemsklubber.


§ 27 - Voldgift

Uenighed om indhold og fortolkningen af disse vedtægter afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter udpeger én samt en af disse i fællesskab valgt opmand, der i mangel af enighed mellem voldgiftsmændene, udpeges af Danmarks Idrætsforbund.

Voldgiftsretten skal lægge dansk ret til grund ved sin afgørelse og fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten.

Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne, og kan danne grundlag for eksekution i henhold til retsplejelovens § 479.

Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger og honorar til rettens medhjælpere og eventuelt i hvilket omfang, den tabende part skal betale sagsomkostninger til anden part.

Parterne forpligtiger sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger.

Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig.

I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1982 om voldgift, der skal være gældende, medmindre reglerne er i strid med den ovenfor anførte.


Redigeret og godkendt efter mandat fra stiftende møde afholdt den 18. februar 2001 og repræsentantskabsmøder den 21. september 2003, 22. april 2007, 16. september 2007, 24. februar 2008, 28. marts 2010 samt 24. februar 2013.