Vedtægter

Vedtægterne for Dansk Kickboxing Forbund blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 21. marts 2021.

Skal du bruge vedtægterne for Dansk Kickboxing Forbund som en PDF-fil? Så finder du dem herunder ellers kan du også læse dem direkte her på siden.


§ 1 - Navn og hjemsted

Stk. 1. Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund (DKF), stiftet 18. februar 2001

Stk. 2. Dets hjemsted er formandens bopæl.


§ 2 - Organisation

Forbundet er organiseret således:

Repræsentantskab

Bestyrelse

Amatør – og Ordensudvalg

Medlemsforeninger


§3 - Forbundets formål

Stk. 1. DKF er et amatøridrætsforbund, som har til formål at virke for udbredelsen af kendskabet til Kickboxing og at gøre sporten til en anerkendt publikumssport i Danmark. Endvidere gennem medlemskab af internationale organisationer, at medvirke til at lette danske kæmperes adgang til deltagelse i kvalificerende og internationale stævner.

Stk. 2. Forbundet skal virke for at fremme en sund og nobel udvikling af udøvelsen af Kickboxing i Danmark og skal virke retledende og rådgivende for alle medlemsklubber under forbundet.

Stk. 3. Forbundet skal gennem afholdelse af kurser mv., sørge for uddannelse af kvalificerede dommere, kampledere og instruktører i overensstemmelse med nationale såvel som internationale regler.

Stk. 4. Forbundet tilstræber, at medlemsforeningernes aktiviteter og daglige gøremål virker til fremme af udøveres personlige udvikling, og at navnlig børn og unge, under nødvendig instruktion, sikres en sund indstilling til konkurrence og en ikke-voldelig adfærd.

Stk. 5. Forbundet er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.


§ 4 - Medlem af organisationer

Stk. 1. DKF er medlem af:

 1. Danmarks Idrætsforbund (DIF)
 2. WAKO – World Association of Kickboxing Organizations

Stk. 2. Ændringer i DKF’s medlemskab af de i stk. 1. nævnte forbund/organisationer kan alene besluttes af et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer for ændringerne.


§ 5 - DKF´s aktiviteter

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder nærmere regler for forbundets aktiviteter og for uddannelse af dommere, instruktører, ringpersonale, officials, mfl., samt for disses virksomhed.


§ 6 - Medlemskab

Stk. 1. Som medlem af DKF kan optages enhver forening, der dyrker Kickboxing eller beslægtede kampsporter.

Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. foreninger, der

 • efter bestyrelsens vurdering underviser i teknikker, der i almindelige kampsportskredse bliver opfattet som uetiske og/eller voldelige.
 • modarbejder DKF’s interesser.

Stk. 3. Afgørelse vedrørende optagelse træffes af DKF’s bestyrelse. Viser det sig efter medlemsoptagelsen, at betingelserne i stk. 2 ikke var opfyldt på optagelsestidspunktet, kan bestyrelsen annullere medlemskabet.

Stk. 5. Endelig optagelse er betinget af DIF’s godkendelse af den optagelsessøgende forenings vedtægter.

Stk. 6. DKF’s love er bindende for medlemsforeningerne.


§ 7 - Kontingent

Stk. 1. Kontingent for medlemskab fastsættes årligt på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved indmeldelse betales kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

Stk. 4. Nyoptagne foreninger skal indbetale årskontingent senest 14 dage efter at meddelelse om optagelse er modtaget. Før kontingentet er modtaget af DKF betragtes optagelsen ikke som gennemført.


§ 8 -Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af forbundet kan kun ske skriftligt og med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 2. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

Stk. 3. Manglende betaling af kontingent medfører automatisk ophævelse af medlemskab 2 måneder efter forfald.


§ 9 - Regnskab og budget

Stk. 1. Forbundets regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren udarbejder hvert kvartal en regnskabsrapport med en detaljeringsgrad, der aftales med bestyrelsen.

Stk. 3. Kassereren modtager kontingent og styrer forbundets pengesager. Kassebog skal føres.

Stk. 4. Kassereren udarbejder forslag til årsregnskab, der afgives til den på repræsentantskabsmødet valgte eksterne revisor, som herefter udarbejder den endelige årsrapport.

Stk. 5. Senest 1. oktober udarbejder kassereren forslag til budget for det følgende år, som herefter forelægges og drøftes i bestyrelsen.


§ 10 - Revision

Stk. 1. Når revisionen er tilendebragt og regnskabet forsynet med revisors påtegning, forelægges det for bestyrelsen og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Årsregnskabet forelægges repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse.


§ 11 - Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet er forbundets højeste myndighed i alle sager.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:

Bestyrelsen

Hver medlemsforening må stille med op til 4 repræsentanter, med 1 stemmeberigede for hver påbegyndt 100 medlemmer, dog højst 2 stemmeberigtigede.

Stk. 3. Navnene på repræsentanterne, tilsendes DKF senest 14 dage inden repræsentantskabsmødet.


§ 12 - Ordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter datoen samt mødestedet og indkalder skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 3. Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og beretning fra udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår skal være tilgængelig for medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 4. Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes godkendelse
 3. Bestyrelsen fremlægger beretning
 4. Amatør – og Ordensudvalget fremlægger beretning
 5. Regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen
 6. Godkendelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse:
  Valg af formand (i lige år)
  Valg af kasserer (i ulige år)
  Valg af næstformand (i ulige år)
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
 9. Valg af suppleanter
  1. Valg af en bestyrelsessuppleant for et år (i lige år)
  2. Valg af en bestyrelsessuppleant for et år (i ulige år)
 10. Valg af Amatør og – Ordensudvalg:
  2 medlemmer i lige år
  1 medlem i ulige år
  1 suppleant for et år (i ulige år)
 11. Valg af ekstern revisor for et år
 12. Eventuelt

Stk. 5. Medlemsforeningernes og DKF’s bestyrelser kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Sådanne forslag skal være DKF’s sekretariat i hænde senest 4 uger inden repræsentantskabet. DKF’s bestyrelse skal lade foretage en vurdering, der belyser forslagenes organisatoriske, økonomiske og juridiske konsekvenser. Vurderingen forelægges repræsentantskabet sammen med forslaget.

Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet

Stk. 7. Vedtagelser på repræsentantskabsmødet sker ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende love udtrykkeligt foreskriver andet. Såfremt at flere end to forlanger skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Stk. 9. Redigeret referat af mødet offentliggøres på forbundets hjemmeside.

Stk. 10. Amatør og – Ordensudvalget er mødeberettigede på et repræsentantskabsmøde.

Stk. 11. Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære repræsentantskabsmødet.

Stk. 12. Repræsentantskabet afgør, om andre end repræsentanterne og de i stk. 10 og stk. 11 nævnte personer, kan overvære mødet.


§ 13 - Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer til DKF’s formand indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Mødet indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 2 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 6 ugers varsel til afholdelse senest 10 uger efter udsendelse af indkaldelse.


§ 14 - Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i DKF må ikke samtidig være bestyrelsesaktive indenfor andre kampsportsforbund.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. DKF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner foretager kassereren alle ud- og indbetalinger, idet udbetalinger over 30.000 kr. dog skal ske i samråd med formanden, der efterfølgende påtegner disse bilag. Lånoptagelse på mere end 30.000 kr. skal godkendes af repræsentantskabet. Placering i værdipapirer kan efter bestyrelsens bestemmelse finde sted. I så fald skal værdipapirer noteres som tilhørende DKF og kan kun transporteres ved underskrift af formand og kasserer i forening.

Stk. 5. Der påhviler ikke forbundets medlemsforeninger eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de af forbundet påhvilende forpligtigelser.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 8. Der skrives beslutningsreferater af afholdte bestyrelsesmøder.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnede, men bestyrelsesmedlemmerne modtager refusion af udgifter.


§ 15 - Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen er i overensstemmelse med forbundets formål over for repræsentantskabet ansvarlig for forbundets ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet.


§ 16 - Sekretariat

Stk. 1. Bestyrelsen kan antage personale til at udføre sekretariatsfunktionen.

Stk. 2. Sekretariatet bistår bestyrelsen i den daglige administration af forbundets anliggender og skal drage omsorg for, at de af repræsentantskabet og bestyrelsen trufne beslutninger iværksættes.


§ 17 - Amatør og Ordensudvalget

Stk. 1. Repræsentantskabet vælger et Amatør – og Ordensudvalg bestående af 3 personer, der ikke må være medlem af DKF’s bestyrelse. Repræsentantskabet vælger derudover én suppleant i ulige år. Udvalget er uafhængigt af DKF’s bestyrelse.

Stk. 2. Udvalget konstituerer sig selv med formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to af udvalgets medlemmer er til stede.

Stk. 4. Udvalget træffer afgørelse i disciplinærsager, sager om dopingmisbrug og sager om personers eller foreningers overtrædelse af DIF’s amatørregler samt nærværende love. Udvalget kan meddele sanktioner i form af f.eks. advarsel eller udelukkelse af et medlem eller en klub.

Stk. 5. Enhver person eller medlemsforening under DKF kan indbringe sager omfattet af stk. 4, for udvalget. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

Stk. 6. Udvalget kan afvise at behandle en sag, der forudsættes at være endeligt afgjort af f.eks. en stævneleder, eller som efter en konkret vurdering bør afgøres uden for udvalget.

Stk. 7. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder nødvendigt, hos medlemsforeninger og udøvere. Disse er forpligtet til at besvare udvalgtes forespørgsler inden for den rimelige frist, som udvalget måtte sætte.

Stk. 8. Mundtlig forhandling kan finde sted, hvis udvalgets formand eller begge de øvrige 2 medlemmer anmoder herom.

Stk. 9. Udvalgets afgørelser kan indbringes for DIF’s appeludvalg indenfor de af DIF fastsatte frister. Sagens parter skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på denne ankemulighed. Anke til appeludvalget har ikke opsættende virkning, medmindre Amatør – og Ordensudvalget måtte beslutte noget andet.


§ 18 - Midlertidige disciplinære foranstaltninger

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag skønnes at være til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, træffe beslutning om midlertidige foranstaltninger over for en medlemsforening.

Stk. 2. En sådan foranstaltning har gyldighed, indtil Amatør – og Ordensudvalgets afgørelse foreligger – dog højst i 6 måneder.


§ 19 - Lovændringer

Stk. 1. Lovændringsforslag fremlægges for repræsentantskabet og kræver her to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer.


§ 20 - Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af DKF, kan kun tages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt med henblik på opløsning

Stk. 2. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede ved mødet. Opløsning af forbundet kræver 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der inden for 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde. Ved dette repræsentantskamøde træffes beslutningen om nedlæggelse af forbundet ved almindeligt stemmeflertal blandt de medlemsforeninger der er repræsenteret.

Stk. 3. Det er repræsentantskabet der beslutter hvordan den bestående formue skal fordeles.


§ 21 - Ikrafttrædelse

Stk. 1. Disse love træder i kraft den 21. marts 2021