PR & Marketingsudvalg

PR-udvalgets står for Dansk Kickboxing Forbunds kommunikation og markedsføring i det daglige, hvor udvalget arbejder sammen med Dansk Kickboxing Forbunds andre udvalg.

Om udvalget

PR & Marketingsudvalget står for at hjælpe de andre udvalg i Dansk Kickboxing Forbund i forbindelse med markedsføring af aktiviteter eller andet. Udvalget har ydermere til opgave at hjælpe medlemsklubberne, så vidt det er muligt, med sparring eller lignende i forhold til markedsføring af kickboxing.


Medlemmer


Kommissorium for PR & Marketingsudvalget

Formål
PR-udvalgets opgave er i samarbejde med sekretariatet at være udførende organ for forbundets kommunikation og markedsføring og at assistere medlemsklubberne i det samme hvor muligt.

Mål
Udvalgets mål er i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • at styrke samhørigheden mellem forbund og klubber, klubberne imellem og kæmperne imellem.
  • at styrke den udadvendte markedsføring af sporten over for udvalgte målgrupper
  • at vise et professionelt arbejdende forbund til eksterne interessenter som WAKO og DIF
  • at formidle information til klubberne om aktiviteter i WAKO herunder bl.a. udenlandske stævner
  • at give forbundet et sammenhængende visuelt udtryk

Sammensætning
Udvalget udpeges hvert år af den ny bestyrelse efter repræsentantskabet. Sammensætningen udmeldes af formanden på email og på hjemmeside.

Arbejdet
Udvalget er med til at bestyre forbundets to Facebook-sider, er webmaster på hjemmesiden og står for kontakt til pressen. Udvalget indsamler og videreformidler best practice omkring lokal PR for klubberne – fx hvordan man får artikler i lokalavisen om stævnedeltagelse, klubmesterskaber, nye hold, sæsonstart m.v. – hjemmesider, social medie-strategi, pårørende-pleje, information om sporten o.lign. – uden i øvrigt at foretage denne aktivitet for klubberne.

  • Facebook-siden ”Dansk Kickboxing Forbund”: Bruges til annoncering af stævner, kurser o.lign. Kan også anvendes til kampagner. Forbundets saglige side med få redaktører.
  • Udvalget er webmaster. Hjemmesiden bruges ligeledes til kampagner, pressekits til klubberne og gensidig orientering klubberne imellem.
  • Pressemeddelelser: Udarbejdes i dialog med forbundsformanden og koordineres med WAKO Europe og/eller DIF, når det er relevant.
  • Anden pressekontakt: Udvalget holder en proaktiv kommunikation med pressen bl.a. gennem WAKO Europe og DIF og følger op på henvendelser.
  • Udvalget foreslår bestyrelsen et samlet visuelt udtryk for forbundet og er behjælpelig med skabeloner, grafik o.lign.

Kampagner koordineres med bestyrelsen og afvikles på tværs af kanalerne med opbakning fra klubberne, der forpligter sig til at sende billeder, korte tekster o.lign. Kampagner kunne fx være ”Månedens klub,” ”Girl Power,” ”Austrian Classic” e.lign. Hertil kommer større kampagner som beskrevet i forbundets strategi; fx kickboxing som en sikker sport.

Evaluering og justering af arbejdet
Udvalgs- og forbundsformand koordinerer løbende, og udvalgets arbejde evalueres med udvalgs- formandens deltagelse altid på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Bestyrelsen kan her tage beslutning om at ændre udvalgets vilkår.