Loading Events

« All Events

NKG Cup 4

21 September - 9:00 - 18:00

NKG Cup henvender sig til alle – voksne, børn fra minifighters til junior uanset erfaring, og der gøres en ekstra indsats, for at alle får en god oplevelse med hjem. NKG Cup i samarbejde med Dansk Kickboxing Forbund er åbne for alle klubber, både nationalt som internationalt, hvor der undervises i Kickboxing discipliner.

Pointfighting – Letkontakt Highkick – Letkontakt Lowkick efter Nationalt Regelsæt (DKF)

Kun kamp med godkendt sikkerheds udstyr.

Registrering via fightplan – sidste timelding lørdag d. 07.09.2024.

Indvejning kl. 9.00
Stævnestart kl. 11.00

Pris 75,- pr start. (aftalte penge eller mobilepay) – Gratis entre.

Medaljer til 1 -2 – 3 plads + best fighter for piger og drenge

Best fighter tildeles en kæmper ud fra følgende kriterier:
For gode kombinationer
For rene teknikker
For ren kampstil
For et effektivt forsvar
For et velafbalanceret antal slag og spark
For et generelt godt indtryk af præstationen

Grupper jf. DKF regelsæt:
(Dog vil der være en ekstra klasse -125cm i minifighters 6-9 år )

I tilfælde af manglende kæmpere kan grupper lægges sammen også på tværs af køn ved 6-9 år.

Kamplængde:

Senior: 2×2 min – 1 min pause

Junior: 2×2 min – 1 min pause

Minifighters, Yngre Kadetter & Kadetter: 2×1,5 min – 30 sek. pause

Sikkerhedsudstyr

Brugen af sikkerhedsudstyr er påkrævet. Denne består af hjelm, tandbeskytter, handsker, safety fødder, skinnebensbeskyttere og skridtbeskytter. Piger Cadet, Junior og Senior skal yderligere bære en brystbeskytter.

I letkontakt kickboxing er 10 Ounce lukkede boksehandsker påkrævet. Sportstape er ikke tilladt uden på handskerne, omkring håndled dog undtaget. Lukningen må ikke være løs (kan tapes).

I pointfight må der anvendes åbne handsker. Disse skal være af en type, hvor der er polstring på ydersiden af pegefingeren. Denne skal svare i tykkelse og kvalitet til polstringen på knoerne.

Handsker vil blive stillet til rådighed ved stævnet.

Safetyfødderne skal min. have 15mm polstring overalt. Safetyfoden skal dække hele foden inkl. hælen.

Skinnebens-, knæ- og albuebeskyttere må ikke indeholde eller bestå af hård plastik eller metal. Massive skinnebensbeskyttere er ikke tilladte. Skinnebensbeskytterne skal række fra toppen af safetyfødderne til umiddelbart under knæene.

Bemærk: Toppen af hovedet (ovenpå) skal være beskyttet af hjelmen. Der skal anvendes kamphjelm og ikke sparringshjelm (næse, kindben og hage må ikke være dækket) .

Det er et krav, at hænderne bindes ind (dog ikke i pointfight). Bandagerne skal være bløde. Der må ikke være tape over knoerne.

Skridtbeskyttere skal have en hård skål/skal.

Børn 6-9 år kæmper med visir

Det er kamplederens/hoveddommerens suveræne afgørelse om et specifikt stykke sikkerhedsudstyr kan godkendes til kamp. Sikkerhedsudstyr kan bl.a. blive afvist på grund af slitage, mangelfuld dækning af de påkrævede områder, utilstrækkelig polstring, dårlig pasform eller indhold af hårde dele

For spørgsmål vedrørende sikkerhedsudstyr kontakt Kickboxing Team Esbjerg.

English
The NKG Cup is aimed at everyone – adults, children from minifighters to juniors, regardless of experience, and an extra effort is made to ensure that everyone takes home a good experience. The NKG Cup in collaboration with the Danish Kickboxing Association is open to all clubs, both national and international, where Kickboxing disciplines are taught.

Pointfighting – Light contact Highkick – Light contact Lowkick according to National Rules (DKF)

Only fight with approved safety equipment.

Registration via fight plan – last registration on Saturday 07.09.2024.

Weigh-in at 9:00 a.m
Meeting start at 11 a.m

Price NOK 75 per start. (agreed money or mobilepay) – Free entrance.

Medals for 1st – 2nd – 3rd place + best fighter for girls and boys

Best fighter is awarded to a fighter based on the following criteria:
Too good combinations
Too clean techniques
Too clean fighting style
For an effective defense
For a well-balanced number of punches and kicks
For a generally good impression of the performance

Groups cf. DKF regulations:
(However, there will be an extra class -125cm in minifighters 6-9 years)

In the event of a lack of fighters, groups can also be added across genders at 6-9 years.

Match length:

Senior: 2×2 min – 1 min break

Junior: 2×2 min – 1 min break

Minifighters, Junior Cadets & Cadets: 2×1.5 min – 30 sec. break

Safety equipment

The use of safety equipment is required. This consists of a helmet, mouth guard, gloves, safety feet, shin guards and crotch guards. Cadet, Junior and Senior girls must also wear a chest protector.

In light contact kickboxing, 10 Ounce closed boxing gloves are required. Sports tape is not permitted on the outside of the gloves, except around the wrists. The closure must not be loose (can be taped).

Open gloves may be used in point fights. These should be of a type where there is padding on the outside of the index finger. This must correspond in thickness and quality to the padding on the knuckles.

Gloves will be provided at the event.

The safety feet must min. have 15mm padding throughout. The safety foot must cover the entire foot, incl. the heel.

Shin, knee and elbow protectors must not contain or consist of hard plastic or metal. Massive shin guards are not permitted. The shin guards must extend from the top of the safety feet to immediately below the knees.

Note: The top of the head (on top) must be protected by the helmet. A combat helmet and not a sparring helmet must be used (the nose, cheekbones and chin must not be covered).

It is a requirement that the hands are tied (but not in point fight). The bandages must be soft. There must be no tape over the knuckles.

Step protectors must have a hard bowl/shell.

Children 6-9 years struggle with visors

It is the match director/head referee’s sovereign decision whether a specific piece of safety equipment can be approved for a match. Safety equipment can, among other things, be rejected due to wear, insufficient coverage of the required areas, insufficient padding, poor fit or containing hard parts

For questions regarding safety equipment contact Kickboxing Team Esbjerg.

Details

Date:
21 September
Time:
9:00 - 18:00
Website:
https://www.fightplan.dk/events/10109/NKG_Cup_4

Budo Xperten
Budo Xperten
Budo Xperten

Bliv en del af
kickboxing i Danmark

Bliv Sponsor

Om Dansk Kickboxing Forbund
Dansk Kickboxing Forbund er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt en del af World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) og har siden 2001 været officiel repræsentant og formidler af kickboxing og K-1 i Danmark. Vi er organiseret igennem et antal udvalg, der er med til at sikre et højt aktivitetsniveau samt udvikling og vækst indenfor kickboxing og K-1 i Danmark.

Dansk Kickboxing Forbund (DKF)
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Tlf: +45 9243 0149
Email: info@kickboxing.dk
CVR: 2619 7511

Privacy Preference Center